Seuran säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rovaniemen seudun Perhokalastajat ry ja kotipaikka Rovaniemi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuoto
Yhdistyksen, josta jäljempänä käytetään nimitystä seura, tarkoituksena on perhokalastuksen ja perhonsidonnan harrastaminen ja kehittäminen jäsenistön keskuudessa sekä seuran ja sen toimintaperiaatteiden tunnetuksi tekeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 1. toimeenpanee kokouksia sekä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, joissa selvitetään perhokalastukseen liittyviä kysymyksiä
 2. järjestää tilaisuuksia, joissa jäsenet saavat käytännön opastusta perhonheittotekniikasta ja perhokalastuksesta
 3. järjestää perhosidontatilaisuuksia, joissa annetaan opastusta sidontatekniikasta, välineistä ja materiaaleista sekä
 4. pyrkii parantamaan jäsenistönsä perhokalastusmahdollisuuksia
  – hankkimalla tietoja kalastuspaikoista
  – ottamalla osaa ja järjestämällä kilpailuja, näyttelyjä yms. toimintaa

Toimintansa tukemiseksi seura hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja sekä järjestämällä arpajaisia ja rahankeräyksiä. Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia, hankkia ja omistaa toimintaansa varten kiinteistöjä.

3 § Jäsenet
Kunniajäseniä lukuunottamatta seuran hallitus hyväksyy jäsenet.
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsenen erottamisesta tekee päätöksen seuran kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Erottamisen voi suorittaa myös seuran hallitus, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden vuoden ajalta.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen perhokalastusta harrastava viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä jokainen viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö.
Seuran toiminnassa voi olla mukana juniorijäsenenä nuorempikin kuin viisitoista (15) vuotta täyttänyt perhokalastusta harrastava henkilö.
Kunniajäseneksi voidaan seuran hallituksen esityksestä seuran kokouksessa tehdyn päätöksen perusteella kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneitä tai muulla tavalla ansioituneita henkilöitä. Tällaisen päätöksen tekoon vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksen äänimäärästä.
Kannattaja-, juniori- ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä heitä voida valita seuran hallitukseen.
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää seuran kokous. Maksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille.

4 § Hallitus
Seuran asioita hoitaa seuran vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi (2) vuodeksi valittua jäsentä. Puolet jäsenistä eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallituksella voi olla apunaan jaostoja ja toimielimiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai jos vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, suljetussa vaalissa kuitenkin arpa.

5 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa yksin seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri.

6 § Tilit
Seuran tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on luovutettava tilintarkastajille tilikautta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Tarkastettu tilinpäätös on palautettava hallitukselle kolmen (3) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

7 § Seuran kokouksen koollekutsuminen
Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu jäsenille kirjallisena tai julkaisemalla se seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § Seuran kokoukset
Seuran kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous.
Vuosikokouksessa, joka pidetään marraskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä kahdesta kolmeen (2-3) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 5. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus. Lisäksi päätetään seuran toimihenkilöiden palkkioiden ja kulukorvausten määräämisestä ja suuruudesta
 8. valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouksen käsiteltäväksi esitetyt asiat

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on pidettävä tilintarkastajien esityksestä mikäli epäselvyydet hallinnossa tai taloudenpidossa antavat siihen aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii, jolloin kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.
Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kanta. Vaaleissa vastaava tilanne ratkaistaan arvalla.

9 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Päätökseen tarvitaan kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Säännöt on hyväksytty 20.02.2002.